Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną strony pod adresem www.estetyk-sylwetki.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”) z dnia 19 stycznia 2019 roku.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Polityka prywatności i plików cookie znajduje się w oddzielnym dokumencie pod adresem https://estetyk-sylwetki.pl/polityka-prywatnosci.

 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

  1. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

  4. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

  5. Usługodawca – Karol Ślepaczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Estetyk Sylwetki – Karol Ślepaczuk, z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Opolskiej 31, NIP: 6452551144 prowadzący stronę internetową pod adresem https://estetyk-sylwetki.pl/.

  6. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

  1. Prowadzi stronę internetową pod domeną estetyk-sylwetki.pl, gdzie zamieszcza treści dotyczące świadczonych przez siebie usług związanych z treningami personalnymi, dietetyką oraz inne, związane ze sportem i fitnessem, a także zamieszcza merytoryczne artykuły.

  2. Na stronie publikuje zdjęcia „metamorfoz” swoich podopiecznych, którzy złożyli zgodę na publikacje ich wizerunku stosownej treści.

  3. Umożliwia kontakt poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Usługobiorca wskazuje swoje imię oraz adres e-mail, wybiera przedmiot zainteresowania oraz pozostawia wiadomość dowolnej treści.

  4. Umożliwia złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną.

  5. Przesyła informacje handlowe drogą elektroniczną

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.

 2. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo.

 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom założenie spersonalizowanego konta na stronie www.estetyk-sylwetki.pl.

 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

  1. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  2. O charakterze bezprawnym: naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 7. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.

 9. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 10. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę https://estetyk-sylwetki.pl/. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy zawarte są w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

Rozdział 4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez jedną z nw. czynności:

  1. Rejestrację w sklepie internetowym (założenie spersonalizowanego konta użytkownika) i złożenie zamówienia w zakładce oferta.

  2. Złożenie zamówienia na usługi drogą elektroniczną (korespondencja mailowa) i telefoniczną,

 2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług w umówionym z usługobiorcą terminie, bezzwłocznie po dokonaniu przez niego zakupu usługi.

 3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług lub dokonać zmiany swoich ustawień poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozdział 5

Informacje Handlowe

 1. Na dzień sporządzania Regulaminu Usługodawca nie przewiduje wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody.

 2. Usługodawca zastrzega, że o ile w przyszłości zdecyduje się na przesyłanie zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, usługobiorcy będą mogli w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Rozdział 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

  1. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

  2. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

 2. Reklamacja aby została rozpatrzona musi mieć formę pisemną i zostać wniesiona w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

 3. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługobiorcę będącego konsumentem roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Rozdział 7

Kontakt

 1. Kontaktować z Usługodawcą można się:

  1. Mailowo pod adresem: karol.slepaczuk@email.com, oraz

  2. Telefonicznie pod numerem: 577 155 550

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2019 roku.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

ZAŁĄCZNIK 1. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:

  1. Połączenie z Internetem: wymagane,

  2. Preferowana przeglądarka: dowolna,

  3. Pliki Cookiem: informacje o sesji użytkownika [imię, nazwisko, login],

  4. Javascript: wymagany,

  5. Procesor: dowolny,

  6. Pamięć operacyjna: dowolna,

  7. Grafika: 640x480,

  8. Preferowany system operacyjny: dowolny.